Algemene voorwaarden

 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden voor de website www.riso.nl. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

De voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 oktober 2013.

 

Artikel 1. Definities

1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met RISO en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

3. Onderhoudscontract: de tussen Klant en RISO gesloten overeenkomst tot het leveren van standaardinkt en onderhoudsdiensten.

4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen RISO en Klant die door het plaatsen van een bestelling op de Website en het bevestigen van deze bestelling per e-mail door RISO tot stand komt en van welke de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5. RISO: RISO BENELUX gevestigd te Sassenheim en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 34097948 handelend onder de naam RISO.

6. Website: de website van RISO, te raadplegen via www.riso.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op het gebruik van de Website en specifiek het plaatsen van een bestelling op de Website zonder dat er sprake is van een Onderhoudscontract, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor RISO slechts bindend, indien en voor zover deze door RISO uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Prijzen en informatie

1. Alle op de Website en in andere van RISO afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3. RISO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een bestelling op de Website plaatst en deze bestelling door RISO per e-mail wordt bevestigd.

2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt RISO langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft RISO het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

1. Zodra de bestelling door RISO is ontvangen, stuurt RISO de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. RISO is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4. Indien RISO de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5. RISO raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

7. RISO is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

Artikel 6. Betaling

Klant dient betalingen aan RISO volgens de in de bevestigingsmail en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. RISO is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

 

Artikel 7. Garantie en conformiteit

1. RISO staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat RISO er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt RISO daarvan in kennis te stellen.

3. Indien RISO de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

 

Artikel 8. Klachtenprocedure

1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van RISO, dan kan hij bij RISO telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2. RISO geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal RISO binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

  

Artikel 9. Herroepingsrecht

1. In afwijking van de in artikel 1 lid 2 genoemde definitie van Klant, wordt in dit artikel onder Klant verstaan de natuurlijk of rechtspersoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met RISO en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

3. Binnen de in lid 2 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

4. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 2 van dit artikel door het product binnen de in lid 2 gestelde termijn aan RISO te retourneren, dan wel binnen deze termijn RISO op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.                  

5. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van RISO jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 12.500. 
2. Aansprakelijkheid van RISO jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op RISO jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van RISO.

4. De aansprakelijkheid van RISO jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant RISO onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en RISO ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RISO in staat is adequaat te reageren.

5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij RISO meldt.

6. In geval van overmacht is RISO niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

1. RISO verleent Klant toegang tot de Website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door RISO en derden zijn aangeleverd. RISO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan Klant mededeling te hoeven doen.

2. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RISO.

3. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen Overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

4. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RISO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

5. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Website liggen bij RISO en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de Website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RISO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van RISO.

2. Indien RISO met een beroep op het eigendomsvoorbehoud geleverde producten opeist, dient Klant te zorgen dat de plaats waar de geleverde producten zich bevinden toegankelijk is voor RISO.

 

Artikel 13. Persoonsgegevens

RISO verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacyverklaring.

 

Artikel 14. Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar RISO gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

RISO BENELUX

Oosthoutlaan 4
2171 TZ Sassenheim

Tel: +31(0)252240730
Fax: +31(0)252240739
E-mail: contact@risobnl.nl 

KvK: 34097948
BTW: NL805308921B01

Bankrekeningnummer (IBAN Bank of Tokyo): NL09BOTK0635631903